Obavijest dioničarima – Spajanje dionica

Poštovani dioničari,

 

Glavna skupština održana 11. ožujka 2019. donijela je odluku o spajanju dionica društva PEVEC d.d. Odluku možete preuzeti ovdje.
Dionice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 100 dionica Društva izdati 1 nova redovna dionica Društva koja glasi na ime, nominalnog iznosa 10.000,00 kn.

 

Dioničarima Društva kojima u obračunu spajanja dionica, primjenom omjera spajanja dionica, neće pripasti cijeli broj Novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj dionica na prvi sljedeći niži broj dionica (višekratnik broja 100 ili na 0), te obračunata i isplaćena naknada za umanjeni broj dionica po cijeni od 387,00 kn po dionici.

 

Svakom dioničaru Društva koji na dan 31. siječnja 2019. na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nije imao dovoljan broj dionica Društva da ih zamijeni u postupku spajanja dionica na cijeli broj Novih dionica, Društvo će omogućiti da u periodu od 12. ožujka 2019. do 01. travnja 2019. stekne dionice do potrebne količine kako bi na dan provođenja spajanja dionica dioničar ostvario pravo na cijeli broj Novih dionica.

 

Svaki će dioničar moći od Društva pribaviti (kupiti) potreban broj dionica do zaokruženo isključivo na prvi sljedeći viši broj dionica (višekratnik broja 100), a kako bi u obračunu spajanja dionica dobio cijeli broj Novih dionica. Cijena po kojoj dioničar može pribaviti dionice iznosi 387,00 kn po dionici.

 

Pribavljanje dionica moguće je isključivo u odnosu na broj dionica na pojedinom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na dan 31. siječnja 2019., odnosno na dan objave poziva za Glavnu skupštinu u glasilu Društva. Ako je nakon toga došlo do promjene stanja na računu dioničar nema pravo opisanog pribavljanja od strane Društva.

 

Za poslove pribavljanja dionica Društvo je angažiralo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. te za dodatna pitanja možete kontaktirati:
adresa: 42 000 Varaždin, Vrazova 25
tel: +385 42 660 963
fax: +385 42 660 989
e-mail: [email protected]

  • Dioničar koji od Društva želi pribaviti (kupiti) potreban broj dionica dužan je:
    popuniti obrazac Ugovora o prodaji i prijenosu dionica tako da upiše ime i prezime, adresu prebivališta, OIB, broj telefona, broj dionica koje kupuje, ukupnu cijenu kupoprodaje i datum kad je potpisao primjerak ugovora. Obrazac ugovora preuzmite ovdje. Informacija 18. ožujka 2019. izmijenjen je obrazac na način da je u članku 2. riječ: „prodavatelja“ zamijenjena riječju: „kupca“.Navedena izmjena ne utječe na valjanost prethodnog obrasca te dioničari koji su koristili prethodni obrazac ne trebaju poduzimati nikakve dodatne radnje.
  • potpisati obrazac Ugovora o prodaji i prijenosu dionica uz napomenu da potpis dioničara (kupca) mora biti javnobilježnički ovjeren, osim ako dioničar pristupi osobno u poslovne prostorije FIMA-VRIJEDNOSNICA radi identifikacije
  • uplatiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene (cijena po dionici pomnoženo s brojem dionica) na račun za posebne namjene FIMA-VRIJEDNOSNICA d.o.o. IBAN: HR9423600001300053109, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., model HR67, s pozivom na broj koji je OIB dioničara, pri čemu cjelokupni novčani iznos na ime kupoprodajne cijene mora biti vidljiv na računu FIMA-VRIJEDNOSNICA najkasnije do 1. travnja 2019. u 16:00 sati, i uplaćen s računa koji glasi na ime dioničara;
  • dostaviti FIMA-VRIJEDNOSNICAMA, poštom na adresu Varaždin, Vrazova 25, ili neposrednom predajom u poslovnim prostorijama, u cijelosti popunjen i potpisan jedan primjerak Ugovora o prodaji i prijenosu dionica i potvrdu banke o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene, najkasnije do 1. travnja 2019. u 16:00 sati. Potpis dioničara (kupca) mora biti javnobilježnički ovjeren, osim ako dioničar pristupi osobno u poslovne prostorije FIMA-VRIJEDNOSNICA radi identifikacije. Trošak ovjere potpisa kod javnog bilježnika snosi dioničar odnosno kupac.

 

SKDD d.d. će svakom dioničaru dostaviti Obavijest s uputom o načinu ostvarivanja prava na stjecanje dionica. Dioničari koji žele ostvariti svoje pravo moraju postupiti sukladno toj uputi. Obavijest s uputom preuzmite ovdje.

 

Povezani dokumenti:

  1. Odluke Glavne skupštine 11.03.2019.
  2. Ugovor o prodaji i prijenosu dionica
  3. Obavijest i uputa
Povratak na članke